JM Building Services - шаблон joomla Продвижение

Miért jó a mi iskolánkba járni? smile

 • ADOTTSÁGAINK
  • folytonosság az óvoda és iskola között
  • családias légkör
  • külön épületben kicsik és nagyok
  • folyamatosan megújuló, egyre korszerűbben felszerelt tantermek

 • PROFILUNK
  • román nyelv
  • román kultúra megismerése
  • román hagyományok művelése

 • AMIT NYÚJTUNK
  • gyermekközpontú légkör
  • sikeres nyelvtanítás (román, angol, német)
  • hagyományos és új módszerek alkalmazása a tanórákon
  • nyílt napok tanulóink szülei számára
  • hatékony munkakapcsolat külsős szakemberekkel (pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus)
  • változatos szakkörök, már első osztálytól kezdve (mazsorett, néptánc, furulya, gitár, informatika, rajz, matematika és dráma)
  • színvonalas ,közösségformáló szabadidős programok
  • úszás tanfolyam kezdők és haladók számára szakképzett edző irányításával
  • erdei iskola

 • ÉRTÉKEINK
  • eredményes szereplés a szaktárgyi és sportversenyeken
  • differenciálásra épített színvonalas szakmai munka
  • szakképzett, a pedagógiai munka íránt elkötelezett tantestület

 • HAGYOMÁNYAINK
  • Iskolanyitogató címmel iskolai látogatások az óvodából
  • Román nyelv hete
  • Magyar nyelv hete
  • Mikulás
  • Karácsonyi vásár
  • Farsang
  • Családi nap
  • Év végi kirándulások

 

AZ INTÉZMÉNY SZÜLŐI KÖZÖSSÉGÉNEK VEZETŐI:

ÓVODA

Elnök: Ollár Péterné

Pillangó csoport

 

 

Nyuszi csoport

 

 

Maci csoport

 

 

ISKOLA

Elnök:

Helyettes:

1. osztály:

Megyeri Tünde

Kovanné Borgye Anna

2. osztály:

Balogné Purecse Ágnes

Határ Melinda

3. osztály:

Avramuczné Veszprémi Andrea

Virág Beatrix

4. osztály:

Busáné Grósz Tímea

Nagy Tímea

5. osztály:

Molnár Kleopátra

Tarkovács Krisztina

6. osztály:

Visegrádiné Popp Mariann

Grószné Krizsán Nikoletta

7. osztály:

Ottlakánné Trucz Edit

Reinhart Anita

8. osztály:

Szántó Anikó

Nagy Tímea

A szülői közösség működésének rendje

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezetet (közösséget) működtetnek.

Az óvodai csoportok, iskolai osztályok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy csoportba, osztályba járó gyermekek, tanulók szülei alkotják. Minden csoportban, osztályban külön szülői szervezet működik, élükön az óvodai, iskolai szülői szervezet képviselőivel. Velük a csoportot vezető óvodapedagógusok, osztályfőnökök tartják a kapcsolatot. Mindegyik egységben a csoportok, osztályok szülői szervezeteinek képviselői maguk közül választják ki adott egység szülői szervezetének intézmény- egységi képviselőjét, helyettesét. Velük az intézményi kapcsolattartó tartja a kapcsolatot (intézményegység vezetők).

A szülői szervezetek önmaguk által meghatározott rend szerint működnek

A csoportok, osztályok szülői szervezetei a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat a csoportokban, osztályban választott képviselők segítségével juttathatják el az adott egység képviselőjének, aki továbbítja a kapcsolattartónak a felvetést.

Az egységek képviselői és helyettesei alkotják az intézményegységekszülői szervezetének vezetőségét, akik maguk közül választják az elnököt. Az óvodai egység szülői szervezetének választmánya 10 tagú, akik maguk közül választják az elnököt. Az iskolai egység szülői szervezetének választmánya 16 tagú, akik maguk közül választják az elnököt. Akkor határozatképes, ha ülésein legalább 6 fő, illetve 9 fő van jelen. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az intézmény vezetőjének a szülői szervezet (közösség) választmányát (vezetőségét) nevelési évenként egy alkalommal össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az intézmény feladatairól, tevékenységéről.

A csoportok, osztályok szülői munkaközösségének az óvodapedagógusok, osztályfőnökök szükség szerint, de évente legalább két alkalommal adnak tájékoztatást.

Választott tisztségviselői által:

 • Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében.
 • Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót.
 • A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet ilyen esetekben a nevelőtestületi értekezleten.
 • Az intézményvezetői, egységvezetői pályázatról véleményt nyilváníthat, melyet írásba foglal, és az előkészítő bizottság elnökének átad.

A szülői munkaközösség vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi, szakalkalmazotti értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalására, amely ügyekben jogszabály vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség részére véleményezési jogot biztosított.

A meghívás a napirendi pont írásos anyagának 8 nappal korábbi átadásával történik.

A szülők és a pedagógusok kapcsolattartásának rendszere

A szülők és az pedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség nyílik az alábbi esetekben:

 • nyílt napokon,
 • project napokon,
 • nyilvános ünnepélyeken,
 • fogadóórákon,
 • családlátogatáson,
 • a faliújságra kifüggesztett információkon keresztül,
 • a gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,
 • az óvodai, iskolai rendezvények, kirándulások közös szervezése során,
 • szülői értekezleteken

Szülői értekezletet minden évben öt alkalommal tartunk, munkaidőn kívüli időben.

 1. Ismerkedési, tájékozódási szülői értekezlet az új szülők részére.

Határidő: augusztus

 1. Összevont tanévnyitó szülői értekezlet,

   Határidő: szeptember - október

 1. Csoport, osztály szülői értekezlet

       Határidő: november - december

 1. Csoport, osztály szülői értekezlet

       Határidő: február - március

 1. Csoport, osztály szülői értekezlet

     Határidő: április – május

A szülői értekezletek feladata az éves tervben van meghatározva. Általában tájékoztatás az intézményben folyó nevelő, oktató munkáról, az óvoda, iskola életéről, a gyermekek, tanulók fejlődéséről.

Nevelési tárgyú előadásainkon (szülői kezdeményezésre, választott témából) a szülők nevelőpartnerré emelése, a jó kapcsolattartás kialakítása a cél. Az SZMK megválasztása, éves feladatának kitűzése, értékelése is a feladatok közé tartozik. Az intézmény működéséről is tájékoztatjuk a szülőket (nyitva tartás, zárás, hetirend, napirend, házirend, étkezési térítési díjak szedése, aktuális problémák stb.)

 

A kétegyházi óvoda története

    „A nemzetiségek fennmaradásának és fejlődésének egyik legfontosabb feltétele a tartalmában és szervezetében korszerű anyanyelvi oktatás. A nemzetiségi politika soha nem lehet a nemzetiségi lakosság létszámának függvénye. A nemzetiségi politika érvényesülésének egyik legjellegzetesebb területe a nemzetiségi közoktatás. Az anyanyelv oktatását az óvodától a felsőoktatási intézményekig terjedő iskolahálózat biztosítja, amely az ország oktatási-nevelési rendszerének része.” (1950. évi 42. sz. tvr.)

A kétegyházi óvoda történetéről sajnálatos módon nagyon kevés írásos dokumentum található. Valamely okból ez az intézmény mindeddig elkerülte a kutatók érdeklődését, figyelmét.
A község első óvodája 1891-től uradalmi jelleggel működött.Az Almássy grófi család alapította Waltersdorster Katalin vezetése alatt. Anyagi okok miatt kezdetben csak a módosabb családok járatták ide gyermekeiket. A szegényebb családok nem rendelkeztek megfelelő anyagi forrásokkal, ugyanakkor sokan nem is kívánták igénybe venni az intézmény szolgáltatásait. Hitük szerint a gyermeknevelés színtere a család. Az óvoda 11 évig működött ebben a formában. 1902-ben a község, majd 1911-ben az állam vette át a működtetését. Az óvodába járó gyermekek létszáma kezdetben nagyon alacsony volt, létszámuk csak fokozatosan emelkedett. 1912-ben megépült a község második óvodája, ezzel hatékonyabb óvodai nevelés vette kezdetét. A falu lakossága elfogadta az óvodai nevelést, egyre többen íratták be gyermekeiket az intézménybe. Sajnos az 1912 és 1960 közötti időszakról pontos adatok nem találhatók.

1960-ban a gyermekek létszáma 140 fő volt, az óvónők száma 8 fő. Az óvoda vezetője Purzsa Györgyné volt.Vezetése idején, 1968-ban a Politikai Bizottság határozata értelmében országszerte- így Kétegyházán is- nemzetiségi óvodák alakultak. 1971-ig az óvoda a Magyar Általános Iskolához tartozott, majd az oktatási rendszer átszervezése után, 1971. szeptember 1-jén került át a Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola irányítása alá. Ettől kezdve napjainkig a település gyermekei román nemzetiségi nevelésben részesülnek.
Az óvodai létszámok mindig tükrözik a demográfiai változásokat. 1970-ben a gyermeklétszám 139 fő, az óvónők száma 9-re nő.

1972-ben az óvoda vezetését Hernádi Zoltánné veszi át. 1980 és 1989 között a beíratott gyermekek száma 160 fölé, az óvónők száma 10-re emelkedik, majd 1990-ben 175 gyermek jár az intézménybe, akikre immár 12 óvónő felügyel. 2000-ben jelentős létszámcsökkenés tapasztalható, a beíratott gyermekek száma 126 fő. Csökken az óvónők létszáma is, számuk napjainkig 10 fő.

Az óvoda vezetője 1992-től Ottlakán Jánosné. 2003-ig az óvoda 3 épületben működött. 2003-ban a fenntartó egy épület bezárása mellett döntött, ezután az 1. számú és az Újfaluban működő 3. számú óvoda látta el a gyermekek nevelésének feladatát. 2008-ban politikai okokra hivatkozva a 3. számú óvoda is bezárásra került, azóta a település minden gyermeke az 1. számú óvodába jár. Az intézmény a Román Nemzetiségi Általános Iskola irányítása alatt áll. 2012. július 1-től az iskola, s így az óvoda fenntartója is a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata lett.
Az óvoda vezetőjének irányításával az intézmény minden dolgozója arra törekszik, hogy a rájuk bízott gyermekek korszerű, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő nevelést kapjanak, ugyanakkor szem előtt tartják a román nyelv ápolását, a hagyományok, tradíciók ápolását, megőrzését is.

image002

Gyerekek és óvónők a kétegyházi óvodában (1940)

image004

Ballagás (1940)

image006

Nagycsoport (1973)

image008

Anyák napja (1979)

image010

Ballagás    (1982)

image012

Csoport 1981

image014

Farsang (1992)

image016

Csoport 1993

image018

Nagycsoport (1999)