JM Building Services - шаблон joomla Продвижение

Bemutatkozás

Intézményünk Kétegyháza nagyközségben, a legnagyobb magyarországi román nemzetiségűek által lakott településen lévő, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott többcélú intézmény, melyben óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás folyik. A nevelés-oktatás 3 épületben folyik. Az óvodai nevelés az Úttörő u.87.sz alatt, az általános iskola alsó tagozata az Úttörő u.83 sz. alatt, az általános iskola felső tagozata az Úttörő u.89.sz alatt található épületben. Az intézmény jelenlegi igazgatója 2003 decemberétől Borbély Erika.

Gyermekek, tanulók létszáma jelenleg 221 fő.

Teljes alkalmazotti közössége az intézménynek 40 fő.

Elsődleges célunk, hogy gyermekeink szeressenek óvodába, iskolába járni, és a tanulás meghatározó értékké váljon a számukra. Ennek érdekében az óvodapedagógusok, tanítóink, tanáraink személyiségük egész lényével nevelik, oktatják a rájuk bízott gyermekeket. Alapos tárgyi tudás (60%-ban többdiplomás pedagógusok), pedagógiai felkészültség, következetesség, megújulási törekvés, egymás iránti, valamint a rájuk bízott gyermekek iránti tisztelet jellemzi a tantestület minden tagját.

Óvoda

 ovi 12 20130528 1057955910 ovi 16 20130528 1500489567 ovi 6 20130528 1340138281

 

"Add a kezed - kéri a felnőtt a bizonytalanul tipegő gyermek felé

nyújtva saját kezét. Ebben a mozdulatban benne rejlik a gyermek

iránti gondoskodás, a gyermek féltése, a rá való vigyázni akarás, a neki

adandó segítség felajánlása. 

 

 Add a kezed - kéri a gyermek, tétován a felnőtt felé nyújtva kis

kezét. A mozdulat jelzi, hogy szüksége van a biztonságra, az akadályok

lekűzdéséhez a segítségre. A két kéz egymás felé lendülése egy

kapcsolat kezdetét ígéri" 

 / dr. Hegyi Ildikó /  


 

Nevelési elveink
Nevelési felfogásunk alapja a gyermekszeretet és elkötelezettség.
Célunk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó egészséges óvodai környezetben testileg és lelkileg megfelelően fejlődjenek.
A változatos tevékenységek olyan ismeretanyagot tartalmazzanak, amely a gyermekek érdeklődésére és tapasztalataira épülnek.
Valljuk, hogy a játék a gyermekek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség – és képességfejlesztés leghatékonyabb módja.
Célunk
a román nemzetiségi nyelv és kultúra ápolása, a román nyelvhez való pozitív érzelmi viszony kialakítása.
Fő hangsúlyt kap óvodánkban:

-          -  Hermann Alice gondolata: „A gyermekkornak két tündérvilága van: cselekvés síkján a játék, és szellemi síkon a mese.”

-          -  az élménygazdag ismeretszerzés

-          -  az egészséges életmódra nevelés és igényének kialakítása, a mozgásos játékok széleskörű alkalmazásával és a szabad levegő kihasználásával

-          -  partneri együttműködés mind a szülőkkel, mind a gyermekekkel

-          -  a román hagyományok átörökítése, megőrzése

 

Feltételrendszerünk:

-          -  Minden igényt kielégítő új bútorokkal felszerelt csoportszobák

-          -  Modern technikai eszközökkel, játékokkal, fejlesztő eszközökkel rendelkezünk

-          -  Korszerű udvari játékok várják a gyermekeket

-          -  Angol és német nyelvvel való ismerkedésre van lehetőség

-          -  Mazsorett csoport működik óvodánkban középső csoporttól

-          -  Szeptembertől teljesen felszerelt tornaszoba várja a gyermekeket

Iskola

 a11  also 2 20130528 1294286466

,,Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfeledjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József)

Iskolánk 8 évfolyamos nemzetiségi anyanyelvű általános iskola.

Nekünk, a ma már kisebbségben élő kétegyházi románoknak az iskola mindig több volt, mint egy oktatási intézmény; az anyanyelv, a kultúra, a hagyomány ébren tartója, az összetartozás tudat hordozója. Generációk nevelkedtek fel az iskola családias légkörében. Örömteli, hogy egyre több szülő céltudatosan íratja be gyermekét az iskolába, hiszen kezdik felismerni a román nyelv fontosságát, hasznosságát – főleg itt a határ mentén. Ma már kevés gyermek hozza magával otthonról a nyelvtudást, ennek megszerettetése játékos formában az óvodára, megtanítása az iskolára hárul. Célunk, hogy újabb generációknak, — az iskola szervezett keretein belül — átadhassuk mindazt, ami fontos, értékes anyanyelvünk, identitásunkmegőrzéséhez.

Tantárgyi rendszerünk megegyezik a NAT és a kerettantervek műveltségterületeivel és tantárgyaival. Többletként tartalmazza a román nemzetiségi nyelv és népismeret oktatását.

Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy következetes és féltő gondoskodással neveljük tanítványainkat az egymás iránti tiszteletre, a valódi értékek igényére, ezek keresésére és megteremtésére.
Szeretnénk, hogy az óvoda barátságos, játékos légköre, hangulata megmaradjon iskolakezdés után is, ezért tanítóink mindent megtesznek, hogy oldott, családias légkörben megkönnyítsék az átmenetet mind a gyermekek, mind a szülők számára.
A kisiskolás gyermekek élete megváltozik az iskolakezdéssel. Ezt figyelembe véve biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy az alsó tagozaton az osztálytanító személye mind a 4 év alatt ugyanaz maradjon. Az első osztályban különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy minden tantárgy keretén belül fejlesszük a gyerekek alapképességeit úgy, hogy számukra öröm forrásává váljon majd a tudás megszerzése, a tanulás. Kiemelten kezeljük az alsó tagozat alapozó munkáját, a későbbi hatékony tanuláshoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztését.

Felső tagozatban a tudományos ismeretek megalapozása, a tudás iránti szeretet, érdeklődés felkeltése a feladatunk. Pedagógiai munkánkban az önálló művelődésre való felkészítés, az egyéni tanulási stratégiák elsajátíttatása, a középiskolában való helytálláshoz szükséges alapok megteremtése a cél.

Az egész intézmény számára egyaránt fontosak a tárgyi és tartalmi fejlesztések. A TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázat keretén belül a nevelőtestület szakmai megújulása volt a cél. A nevelőtestület 70%-a vett részt a pedagógiai innovációt, illetve új tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő képzéseken. A tanulást segítő digitális tananyagok, tanári demonstrációs eszközök, tanulói tankönyvek és egyéb taneszközök segítik a pedagógiai innovációt.

A TIOP 1.1.1 pályázaton elnyert informatikai eszközök biztosítják a kor színvonalához méltó, korszerű IKT eszközöket.

a22  a33

Tanítóink, tanáraink változatos, korszerű pedagógiai módszereket és korszerű szemléltető eszközöket alkalmaznak (kooperatív tanulás, kompetenciaalapú oktatás, projekt-módszer, interaktív tábla). Így gyermekeink komplex tanulói környezetben játszva, felfedezve, szórakozva, a tanulás közös élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat.  

Az iskolai közösségbe bekerülő gyermekeket képességeikhez mérten tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük, hogy a lehető legsokoldalúbban fejlődhessenek.

Tanítványaink minden évben eredményesen szerepelnek a különféle tanulmányi, kulturális versenyeken. Kiemelt figyelmet fordítunk a román nyelvi vetélkedőkön való eredményes szereplésre. Tanulóink a 8. osztályt befejezve a középiskolákban sikerrel folytatják tanulmányaikat.

A délutáni napközi otthonban meghatározott rend szerint biztosítjuk a következő napra való felkészülést és a szabadidő hasznos eltöltését. Felsős diákjainkat tanulószoba várja.
Délutáni programjainkban a tanulási technikák elsajátíttatása mellett az irányított szabadidős tevékenységek széles kínálata szerepel. Törekszünk arra, hogy a gyermekek magas szintű együttműködési és csapatmunkára való készséggel rendelkezzenek, melyek elsajátíttatására a tanítási órákon túl a délutáni foglalkozásokon is nagy hangsúlyt helyezünk.

Eddigi eredményeinkre építve olyan iskola működtetése a célunk a továbbiakban is, amelyben

-  fejlesztjük a tanulók mindazon tudását, képességeit, amelyek nélkülözhetetlenek az életben való boldoguláshoz

-  a gyermekek korszerű tudást nyújtó sokoldalú és tárgyilagos iskolai oktatásban, szeretetteljes, gyermekközpontú nevelésben részesülnek

-  gondoskodó, szociálisan érzékeny, családias iskolában tanulhatnak tanulóink

-  egyéni adottságokra alapozott személyiség és képességfejlesztés zajlik

-  a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása és fejlesztése biztosított a fejlesztő foglalkozásokon

-  kiemelt feladat a román nyelv és az idegen nyelvek hatékony tanítása

-  az osztálytól román nyelv és népismeret oktatás folyik

-  4. osztálytól kezdve két idegen nyelv (német, angol) közül választhatnak tanulóink

-  modern számítástechnika termünk és oktatásunk segít lépést tartani a modern idők követelményeivel (a tanulmányi munkát 72 tanulói laptop, számos tanári laptop, 6 projektor, 4 interaktív tábla, és az összes épületben elérhető vezetékes és vezeték nélküli internetkapcsolat segíti.)

-  szakköreinkkel igyekszünk a tanulók teljes érdeklődési skáláját biztosítani. Már első osztálytól kezdve angol, német szakkör működik, informatika szakkör minden évfolyamon választható.

-  minden tanulónak sokrétű művészeti tevékenységre van lehetősége: 4 mazsorett csoportunk van, furulya szakkör (több korcsoportban),gitár szakkör,néptánc oktatás illetve rajz szakkör.

-  tehetséges tanulóinkat tanulmányi-és sportversenyre is felkészítjük

-  Úszásoktatás van minden héten (az erre igényt tartók számára) szakképzett testnevelő úszóedzőnk vezetésével

-  Erdei iskolákon, osztálykirándulásokon, romániai táborozásokon való részvételre van lehetősége tanulóinknak


felso 15 20130528 1291383079 gitarosok
llamtitkri ltogats 7 20130509 1625712275 llamtitkri ltogats 8 20130509 1175595236

Iskolai épületeink udvara füves, szépen körbekerített, amelyben játszó- és pihenőeszközök beszerzése folyamatos fejlesztés alatt áll.

Intézményünkben folyamatos infrastrukturális fejlesztés zajlik, az utóbbi években az iskola külső és belső arculata teljesen megújult. Minden osztálytermünkbe új bútorokat sikerült vásárolnunk.

felso 4 20130528 1044821552 felso 14 20130528 1095544593 also 5 20130528 1449026069

Gyermekeink és intézményünk dolgozói aktív résztvevői, alakítói a település kulturális életének. Színvonalas műsoraink állandó jelleggel színesítik a települési rendezvényeket.

A szülői házzal a kapcsolattartásunk folyamatos, a szülők bizalommal fordulnak mindig az iskola vezetőségéhez.
Programjaink sokszínűsége, a színvonalas oktatás mellett arra is törekszünk, hogy diákjaink és a szülők is jól érezzék magukat iskolánkban.

Munkánk eredményességét jelzi az elmúlt tanévek egyre növekvő osztálylétszáma.

Iskolánk múltja és tradíciója, valamint a véghezvitt megújulások minden téren méltó terepet és megfelelő atmoszférát teremtenek az értékteremtő pedagógiai munka további folytatásához, megvalósításhoz. Iskolánkat kimagasló szakmai, módszertani kultúra jellemezi, ennek eredményeként ma már rangot jelent román iskolás tanulónak és nevelőnek lenni.

 

Fenntartó:

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 

AUTOGUVERNAREA PE ȚARĂ A ROMÂNILOR DIN UNGARIA

Elnök/președinte: Juhász Tibor

Telefon: +36 66 463 951

Intézmény neve:

KÉTEGYHÁZI ROMÁN NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Cím: 5741 KÉTEGYHÁZA SZENT IMRE U. 89.

Igazgató/Director: Borbély Erika

ȘCOALA GENERALĂ ȘI GRĂDINIȚA ROMÂNĂ DINCHITIGHAZ
Adresa: CHITIGHAZ str. SZENT IMRE nr. 89.


OM azonosító: 028328
Tel/fax: +36 66 250 052
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: romansulioviketegyhaza.hu

 

 

A KÉTEGYHÁZI ROMÁN ISKOLA TÖRTÉNETE

     1777. augusztus 22-én lépett életbe a Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis, amely elismerte a nemzetiségek anyanyelvi oktatását. Ennek alapján alakulhattak meg a román anyanyelvű iskolák Magyarországon. A törvény szakított a latin nyelv addigi használatával, és engedélyezte az ország területén élő nemzetiségek nyelvhasználatát az oktatásban.
A kétegyházi román nyelvű oktatás története két jellegzetesen elkülönülő szakaszra osztható.
Az első szakasz a kezdetektől, 1793-tól a helyi román ortodox egyház által szervezett, irányított oktatás,  ami az 1930-as megszűnésig tartott. A második szakasz 1945 utáni időszak. Ekkor teremtődnek meg az oktatás tárgyi feltételei, megépültek az új épületek, kibontakozott a tartalmas, színes nevelő-oktató munka.
1793-ban a román ortodox egyház megszervezte, majd fenntartotta a kétegyházi román nyelvű felekezeti oktatást. Az első tanító Ioan Pop Olteanu volt. 1811-ben az egyház épületet bérelt az ortodox egyházi iskola számára, amely egy tanítóval működött. A gyermekek írást, olvasást, számolást és egyházi énekeket tanultak. Kezdetben a tanév 4-5 hónapig tartott. A gyerekek főleg télen jártak iskolába, amikor nem kellett részt venniük a mezőgazdasági munkákban. Az iskola működését az ortodox templom lelkésze ellenőrizte.   

 1820-ban felépült az első iskolaépület, ekkor 34 tanuló járt iskolába. A növekvő gyermeklétszám miatt 1876-ban a templom szomszédságában felépült az új iskolaépület. Az 1868-as egyházi törvény biztosította az anyanyelvi oktatást, amely szabályozta a tanítandó tárgyakat, a tanév időtartamát, az iskola tárgyi feltételeit, a tanító képzését, valamint azt, hogy az iskola fenntartása az egyház feladata volt.
Az 1907-ben megjelent Apponyi-törvény egyre nehezebb helyzetbe sodorta a nemzetiségi iskolákat. 1930-ban a román iskola működését megszüntették. Az iskola tanulói a magyar iskolában tanultak tovább, ahol a hittant tanították román nyelven az ortodox papok, Borza János és Miskucza Péter.
1946-ban a magyar iskola keretén belül tagozatként indult be a román oktatás. Ekkor Erdélyből áttelepült tanítók tanítottak, akik a magyar iskola alkalmazottai voltak. Az első román iskola 1948-ban, az iskolák államosítása után alakult. Szervezési hiányosságok és tanteremhiány miatt a nevelő-oktató munka az önálló intézményben 1950. szeptember      1-jén kezdődött meg az Úttörő utca 89. sz. alatt. Az iskola neve Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola lett, igazgatója Aszalós Árpád. 72 román anyanyelvű tanulója volt az iskolának, 6 osztályban 4 tanítóval folyt az oktatás.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t1bc
 A román nyelvű oktatás beindítása több szempontból volt nagyon fontos: nemcsak az iskoláztatási kötelezettség teljesítése miatt, hanem a kétegyházi románság kisebbségi létének, anyanyelvének, hagyományainak intézményes keretek között való kibontakoztatásának, megélésének lehetősége miatt is. Az első években az oktatás igen mostoha körülmények között folyt. Nem volt elegendő tanterem, nem rendelkeztek megfelelő segédeszközökkel, tankönyvekkel. Kitartó, következetes munkával az igazgató úr és tantestülete egyre jobb körülményeket teremtett az oktató-nevelő munka számára. Az iskolaépület átalakításával sikerült osztálytermeket és tanári irodát kialakítani. Aszalós Árpád kitartó, következetes munkával megteremtette a kétegyházi román oktatás alapjait.                                                                                                       Az iskola tanulói román anyanyelvűek voltak, otthonról, a családból hozták magukkal az anyanyelv ismeretét. A hazai román közösségek az oktatás beindításakor nem rendelkeztek megfelelően képzett pedagógusokkal, ezért a tanítók az első években Romániából áttelepült, magyar anyanyelvű, de a román nyelvet jól ismerő tanítók voltak: Aszalós Árpád, Turák Kálmán, Turcu Máriusz, Turcu Máriuszné, Antalfy Margit. Kétegyházi születésű volt Sebesi Lászlóné Szekán Zsófia.     

 1951-ben megalakult az iskola úttörőszervezete, melynek neve Gheorghe Gheorghiu Dej Úttörőcsapat. 1957-ben a szervezet új nevet vett fel, 1914. számú Bartók Béla Úttörőcsapat néven az 1990-es demokratikus társadalmi-politikai változásig működött.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t7bc

Az 1951. évi törvény kimondta a gyermekek tankötelezettségét 6-14 éves korig. A szülők mentalitása azonban sajnos nem változott. A mezőgazdasági munkák idején nem járatták iskolába gyermekeiket, amit azzal magyaráztak, hogy otthon is segíteni kell a családi munkát.
1954-ben Turcu Máriusz vette át az igazgatói feladatokat. Célkitűzése volt a kétegyházi gyermekek művelése, nevelése, oktatása. Legfontosabb feladatának a gyermekek eredményeinek javítását tűzte ki. Fontos feladatnak tartotta a román nyelv magas szintű ismeretét. Segített a hozzá fordulóknak, tisztelte a szülőket, a gyerekeket és a falusi embereket. 1956 és 1973 között az iskola igazgatója Rusz Hortenzia lett.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t2bc

A tanulói létszám növekedése miatt az iskola állandó tanteremhiánnyal küzdött. A feltételek az 1958-ban felépített új iskolaépület átadásával javultak. 1959. szeptember 1-jén került átadásra a 4 tantermes iskolaépület. 188 tanulóval, 8 tanulócsoporttal, 11 nevelővel folyt az oktatás.  Az 1961-ben megjelent törvény értelmében az iskola oktatási rendszere megváltozott: kétnyelvű iskolává alakult át, vagyis az anyanyelvű oktatásról át kellett térni a kétnyelvű oktatásra. A kétnyelvűvé alakítás azt jelentette, hogy nem volt kötelező minden tantárgyat román nyelven tanítani.    
1971. szeptember 1-től a község három óvodáját igazgatásilag a Román Tanítási Nyelvű Általános Iskolához csatolták, ezzel a román nemzetiségi nyelv elsajátítását kívánták biztosítani.

Turák Kálmán igazgatói munkásságát 1974-1978 között az oktatás színvonalának emelkedése, az iskolai élet gazdagodása jellemezte. Célul tűzte ki az oktatás színvonalának emelkedését, az iskolai eredmények javítását. Turák Kálmán célja volt az önálló munkára nevelés, az önművelés igényének kialakítása. Munkáját hozzáértéssel, következetesen végezte. Sok időt töltött a gyermekek között, tanórán kívüli programokat, kirándulásokat szervezett számukra. Tanári pályája során munkáját mindig felelősségteljesen, a román oktatás színvonalának emelése érdekében végezte.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t3bc

1978 és 1992 között az iskola igazgatója Isztin Györgyné (Gábor Aranka) volt. 
Ebben az időszakban jelentősen nőtt a gyermeklétszám az iskolában. A kétegyházi iskolában folytatott tanítói munkája során mindvégig fontosnak tartotta a román nyelv ápolását, a román oktatás színvonalának emelését. Több generáció ismerkedett meg általa az olvasás, írás, számolás rejtelmeivel. 14 éven keresztül volt az iskola igazgatója.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t4bc

 Ebben az időszakban jelentős változások történtek az oktató-nevelő munka terén, melyeknek kivitelezése nagy feladat volt az igazgatónő és tantestülete számára.1978/79-ben új nevelési-oktatási program, új tankönyvek kerültek bevezetésre. Az igazgatónő sokat tett az oktatás színvonalának emeléséért, amit az egyre javuló tanulmányi eredmények igazoltak. Az igazgatónő fontosnak tartotta a szakos ellátottság biztosítását, az esztétikus környezet kialakítását. 1989-ben került átadásra az iskola új épülete az Úttörő u. 89. szám alatt. Az épület napjainkig a felső tagozatos oktatásnak ad helyet, az alsó tagozatos diákok az Úttörő utca 83. szám alá, a régi épületbe költöztek.
 A diákok elismerését is fontosnak tartotta, ezért megalapította az „Iskolánk kiváló tanulója” díjat, melyet azok a diákok vehetnek át, akik 8 év alatt kitűnő tanulmányi eredményt értek el.
Az Iskola kiváló tanulója díjat elsőként Borbély Erika kapta, aki jelenleg az intézmény igazgatója.
1991-ben pedagógusok, szülők, intézmények felajánlásával létrehozták az iskola alapítványát „A román nyelv ápolásáért”. Az alapítvány célja anyaországbeli kirándulások finanszírozása, valamint azon diákok támogatása, akik a román nyelvet kitűnően ismerik, román versenyeken eredményesen vesznek részt, és tanulmányaikat a N. B. Román Gimnáziumban folytatják.
1992-től 2002-ig Szántó Flóra vezette az intézményt. Az igazgatónő kiemelt feladatnak tekintette a román nyelv ápolását, a nyelvoktatás színvonalának emelését.     

kattintson a képre a nagyobb mérethez           

t5dc

1990 óta a törvény az oktatás megszervezését tanulói létszámhoz köti. Az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az állam normatív és kiegészítő támogatás útján, és a helyi önkormányzat saját forrásából együttesen biztosítja. A 32/1997. miniszteri rendelet meghatározta azokat a feltételeket, amelyek alapján az iskola megválaszthatja oktatási típusát. A kétegyházi iskola a kétnyelvű oktatási formát választotta, elnevezése Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda lett. Ez az oktatási forma előírja a tantárgyak 50 %-nak román nyelven való oktatását. Ekkor került bevezetésre a román népismeret c. tantárgy, amely a magyarországi románok történetét, hagyományait, szokásait, valamint Románia történelmére, földrajzára vonatkozó ismereteket tartalmaz. 1997-ben megszervezte a magyarországi román iskolák számára a „Tezaur românesc” c. vetélkedőt, ahol a tanulók népismereti tudásukról adhattak számot. Az iskolában teret biztosított a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Főiskola hallgatóinak tanítási gyakorlataik elvégzésére. Előadásokat, továbbképzéseket tartott, szakmai fórumokat szervezett román szakos pedagógusok számára.  Az igazgatónő fontos feladatnak tekintette az intézmény fejlesztését, a technikai eszközök alkalmazását. Számítógépek vásárlásával megteremtette az informatika oktatás feltételeit, lehetőséget biztosítva a tanulóknak az alapvető felhasználói ismeretek megismerését.      

  Új dokumentumok jelennek meg: A NAT, Pedagógiai program, Helyi tanterv. Ezen dokumentumok rögzítik az intézmény feladatait, célkitűzéseit. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az iskolába érkező gyermekek románnyelv-ismerete egyre gyengébb, az iskola kiemelt feladatának tekinti a román nyelv elsajátítását, a mindennapokban való használatát. 1992-től a többcélú intézmény igazgatóhelyettese Ottlakán Jánosné óvónő lett, aki az óvoda szakmai munkáját is irányította.
2002-ben az iskola igazgatója Kovács Józsefné (Mokán Kornélia) lett.
Rövid ideig vezette az intézményt, 1 év után betegszabadságra ment. 2003 decemberétől az intézményt az igazgatóhelyettes Borbély Erika megbízott igazgatóként vezette.
2005-ben a fenntartó által kiírt pályázat elnyerése után Borbély Erika lett az iskola kinevezett igazgatója. Jelenleg második öt évre szóló vezetői ciklusát tölti.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t6bc


Célja egy olyan intézmény működtetése, amelyre jellemző továbbra is a hatékonyság, gazdaságosság és magas szintű szakmai színvonal.

Nagyon fontos számára a gyermeklétszám megtartása, vonzó és megtartó erő növelése új kezdeményezésekkel, plusz szolgáltatásokkal, következetes nevelőmunkával, a jelzések, elégedetlenségi mutatók azonnali és hatékony reagálásával.
Nyugodt alkotó légkört biztosít az intézmény közvetlen partnerei- gyermekek, tanulók, alkalmazottak, szülők –számára.
A munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének, módszertani kultúrájának továbbfejlesztésére, a szakmai innováció menedzselésére kiemelt figyelmet fordít.
 Vezetése alatt történt a legtöbb fejlesztés az iskolában. Fiatal vezetőként minden téren újításokat hajtott végre. Az iskola külső és belső arculata teljesen megváltozott. A régi számítógépek helyére újakat vásárolt, ezáltal biztosítva minden tanuló számára az informatikai ismeretek elsajátítását. TIOP pályázat keretén belül interaktív táblákat, laptopokat, tanulói laptopokat sikerült vásárolni.          

  Az iskola teljes bútorzata is kicserélésre került, az intézménybe járó diákok számára korszerű, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő körülményeket biztosított. 2009-ben a település önkormányzata TÁMOP 3.1.4 pályázatot nyújtott be, a pedagógusok továbbképzéseken ismerkedtek meg az új oktatási-nevelési módszerekkel.
Akárcsak elődei, az igazgatónő is fontosnak tartja a hagyományok ápolását, a részvételt és jó eredményeket a különféle nemzetiségi versenyeken. A kulturált szabadidős rendezvények, sporttevékenységek, élménydús kirándulások szervezésére ő is kiemelt figyelmet fordított.

kattintson a képre a nagyobb mérethez

t8bc
t9bc
t10bc t11bc

2012 -re Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata nehéz gazdasági helyzetbe került, jelentős forráshiánnyal küzdött. Az elmúlt években többször kezdeményezte az Önkormányzat az iskola összevonását a település másik általános iskolájával. Tette ezt úgy, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellenére a Román Iskolát folyamatos gyermeklétszám emelkedés jellemzi az elmúlt években.           

Egy 2012. január 1-jén életbe lépett törvény engedélyezi a nemzetiségi intézmények számára, hogy megválasszák fenntartójukat. 
Az igazgatónő kezdeményezte, hogy a fenntartói jog kerüljön át az Országos Román Önkormányzathoz. A szülők közössége és a tanári kar egyhangúlag úgy döntött, hogy az iskola fenntartója a továbbiakban a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata legyen. Az intézmény biztonságos működését, fennmaradását, a hagyományok, identitástudat hosszú távú megőrzését így látták biztosítottnak. 

Az új fenntartó 2012. július 1-jén vette át az intézményt. 

Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a döntés helyes volt, az új fenntartó mindenben segítette, támogatta az intézmény munkáját, melynek nyomán nagyon sok fejlesztés lett végrehajtva.
Változás, fejlődés, az anyanyelv megtartásáért folytatott állandó küzdelem jellemezte az elmúlt évszázadokat. A mindenkor itt dolgozó pedagógusok kultúrája, hivatástudata vitte előre mindig az oktatásügyet, tartotta ébren a román identitástudatot.
Hisszük, hogy iskolánknak nemcsak múltja, hanem jövője is van. Szeretnénk továbbvinni a Kétegyházán 300 éve letelepedett román őseink által létrehozott szellemi értékeket, hagyományokat, hogy újabb generációk szervezett keretek között átvehessék, átörökíthessék elődeiktől mindazt, ami számukra fontos, értékes.

 

 ISKOLA

Dolgozó neve

Iskolai végzettsége

beosztása

Abrudán Mária

Tessedik Sámuel Főiskola nemzetiségi tanító

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-pedagógiai szak

tanító

Ambrus Mária

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-magyar szak

Szegedi Tudományegyetem nemzetiségi román tanár és multikulturális nevelés tanára

tanár

Aracs Attila

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-testnevelés szak

tanár

Árgyelán Krisztián

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola német-történelem szak

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szak

tanár

Borbély Erika

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-földrajz szak

Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető

igazgató

Borbély Györgyné

Debreceni Tanítóképző Főiskola – tanító (rajz szakkollégium)

tanár

Berke Sándor

Szent István Egyetem - Román nemzetiségi tanító

tanító

Csobánné Botta Mária

Debreceni Tanítóképző Főiskola – tanító (pedagógia-ének szakkollégium)

Szent István Egyetem- Román nemzetiségi tanító

tanító

Dékányné Rédai Erika

Budapesti Tanítóképző Főiskola – tanító
Kőrösi Csoma Sándor Főiskola informatika müveltségterület

Szent István Egyetem - Román nemzetiségi tanító

tanító

Hajdú Margit

Kőrösi Csoma Sándor Főiskola román nemzetiségi tanító

intenzív-kombinált olvasástanítási módszer spec.kol.

nyelvi, irodalmi és komm.nev. program c. spec.kol.

Eszterházy Károly Főiskola - biológia szak

tanító

KovalcsiknéSzucsán Gyöngyi

Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító-könyvtáros szak

Szent István Egyetem - Román nemzetiségi tanító

TSF Pedagógiai Főiskolai kar gyermektánc pedagógus szakvizsga

tanító

Málik Györgyné

Debreceni Tanítóképző Főiskola – tanító (környezetismeret szakkollégium)

tanító

dr. Moldovánné Székely Aranka Julianna

Körös Főiskola – tanító

Aradi AurelVlaicu Egyetem Bölcsészettudományi Kar román nyel és irodalom-angol nyelv és irodalom szak

tanár

Orbánné Rokszin Anna

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola román-népművelés szak

tanár

Szabó Mária

Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola - tanító

tanító

Szente Anna Tünde

Kőrösi Csoma Sándor Főiskola – tanító

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar – matematika szak

tanár

Hajdúné Szabó Anikó

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-kémia szak

óraadó tanár

Lendvai Sándor

Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar – mezőgazdasági gépészmérnök

Pedagógus Továbbképzési Módszertani és Információs Központ – Oktatás informatikus

Agrártudományi Egyetem Gödöllő – mérnök tanár

óraadó

tanár

Szabados Kristóf

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – fizika-technika szak

óraadó tanár

Sztán Péter

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola – népművelés-román szak

Népművelési Intézet Igazgatósága Budapest – „C” kategóriájú énekkarveztő

óraadó tanár

 ÓVODA

 

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

NÉV

VÉGZETTSÉG

BEOSZTÁS

Balogh Tiborné

Szarvasi Óvónőképző Intézet – óvodapedagógus

 

óvodapedagógus

Czervenkóné Ambrus Valéria

Szarvasi Óvónőképző Intézet - óvodapedagógus

óvodapedagógus

Mokán Jánosné

Szarvasi Óvónőképző Intézet – óvodapedagógus

 

óvodapedagógus

Dr. Nagy Andrásné Nedró Mária

Szarvasi Óvónőképző Intézet – óvodapedagógus

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar -

minőségbiztosítási szakértő

óvodapedagógus

Szelezsán Barbara

Körös Főiskola Brunszvik Teréz jogutó intézményében óvodapedagógus

óvodapedagógus

SzelezsánnéGurzó Magdolna

Szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola – óvodapedagógus

Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar - gyermektánc pedagógus szakvizsga

óvodapedagógus

Zahorán Adrienn

Tessedik Sámuel Főiskola Óvodapedagógus Szakán – román nemzetiségi óvodapedagógus

óvodapedagógus

 

Árgyelán Györgyné

gimnáziumi érettségi

Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda – dajka szakképesítés

dajka

Mülek Jánosné

általános iskola

Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda – dajka szakképesítés

dajka

Ollár Péterné

szakmunkásképző intézet

dajka

 

További alkalmazottak

 

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

Bandula György

Szakmunkásképző

karbantartó

Bandula Györgyné

Mérlegképes könyvelő

könyvelő

Dehelán Szilvia

Főiskola

gazdasági vezető

Kocsis Gáspárné

Általános iskola

hivatalsegéd

Rotár Györgyné

Gimnáziumi érettségi

felsőfokú román nyelvvizsga

iskolatitkár

Zámbóné Mészáros Mária

Általános iskola

hivatalsegéd

 

 

 

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE